Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Opdrachtnemer: Persoon van Mellys Doggy Daycare hondenuitlaatservice, die het huisdier van klant/opdrachtgever uitlaat/verzorgd.

1.2 Opdrachtgever: Eigenaar van het huisdier dat uitgelaten/verzorgd wordt door Mellys Doggy Daycare. Tevens persoon die opdrachtformulier heeft ondertekend.

1.3 Opdrachtformulier: Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer zich onder andere verplicht het huisdier op de afgesproken dagen uit te laten/verzorgen, tegen de afgesproken prijs. Als opdrachtgever geen abonnement afsluit maar een strippenkaart afneemt of vakantieopvang nodig heeft kan met opdrachtformulier ook het inschrijfformulier bedoeld worden dat voorafgaand moet worden ingevuld.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de nagevolgde algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk vanaf is geweken.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en prijsopgave te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden of prijsopgave geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 

2.3 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten en de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Rechten en plichten opdrachtgever 

3.1 Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

3.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het (niet) vermelden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking op het huisdier waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

3.3 Opdrachtgever dient een WA aansprakelijkheidsverzekering te hebben inclusief huisdieren. 

3.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

3.5 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken dagen/tijdstippen. Indien dit niet het geval is zal de wandeling alsnog in rekening worden gebracht.

3.6 Bij verhindering heeft opdrachtgever een maand de tijd om de wandeling in te halen. Na deze maand vervalt recht op inhalen.

3.7 Opdrachtgever dient bij verhindering minimaal 24 uur van te voren de wandeling af te zeggen, indien dit niet het geval is vervalt recht op inhalen en zal de volledige prijs voor de wandeling in rekening worden gebracht.

3.8 Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van het huisdier, ten tijde dat het huisdier onder de opdrachtnemer zijn toezicht valt.

 

Artikel 4 - Gezondheid

4.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier jaarlijks wordt gevaccineerd met de cocktail en tegen rabiës en kennelhoest.

4.2 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op kosten van opdrachtgever medische zorg te verschaffen indien opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is zal in overleg met de dierenarts eerst contact met de eigenaar van het huisdier worden gezocht.

4.3 Opdrachtgever zorgt voor preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen van het huisdier.

4.4 Reuen dienen (chemisch) gecastreerd te zijn.

4.5 Loopse teefjes worden uitgesloten van de wandelingen. Opdrachtgever dient zelf aan te geven wanneer teefje loops is.

4.6 Puppy’s mogen mee met de wandelingen vanaf 6 maanden oud.

4.7 Opdrachtnemer dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk in te lichten over eventuele ziektes/blessures opgelopen tijdens de wandelingen/verzorging.

4.8 Het huisdier dient gezond te zijn. Als het huisdier een (besmettelijke) ziekte heeft wordt het huisdier uitgesloten van de opvang/wandelingen.

 

Artikel 5 - Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar haar best mogelijke zorg te dragen voor het welzijn van het huisdier.

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om het huisdier zonder opgaaf van reden niet (meer) mee te laten lopen met de wandelingen.

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om door te slechte weersomstandigheden de wandelingen niet door te laten gaan. Deze wandelingen kunnen niet worden ingehaald.

5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de wandelingen op Nationale feestdagen niet door te laten gaan. Deze wandelingen kunnen niet worden ingehaald.

5.5 Opdrachtnemer heeft het recht om 6 weken per jaar vakantie op te nemen. Dit zal uiterlijk 2 weken van te voren worden aangegeven. Opdrachtgever zal zelf naar een oplossing moeten zoeken voor het uitlaten van zijn/haar hond. Mellys Doggy Daycare zal daarbij helpen zoeken naar een vervanger indien nodig, maar is daar niet toe verplicht.

 

Artikel 6 - Schade en aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aangericht/veroorzaakt door/aan het huisdier van opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van zijn/haar huisdier.

6.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtnemer of derden veroorzaakt door het huisdier van opdrachtgever.

6.4 Ondanks de door opdrachtnemer na te komen zorgplicht kunnen zich er situaties voordoen waarbij het weglopen van het huisdier en de gevolgen daarvan niet te voorkomen zijn. Indien voornoemde situaties zich voordoen is opdrachtnemer niet aansprakelijk hiervoor.

6.5 Opdrachtnemer stelt zich niet aansprakelijk voor schade aangericht aan het huisdier door derden.

6.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het huisdier opgelopen tijdens de wandelingen of tijdens het vervoeren van het huisdier. 

6.7 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de opdracht.

6.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aangericht in de woning, nadat het huisdier tijdens de wandeling nat en/of vies is geworden.

 

Artikel 7 - Betalingen en abonnementen

7.1 Betalingen dienen voorafgaand aan uitvoering van de opdracht te worden voldaan, dit kan contant of worden overgemaakt op het rekeningnummer dat in de factuur vermeld wordt.

7.2 Betalingen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling uitblijft zal Mellys Doggy Daycare het recht behouden het huisdier te weigeren en de gesloten overeenkomst per direct te beëindigen. 

7.3 Indien na 30 dagen nog steeds niet betaald is, kan opdrachtnemer een naar redelijkheid vast te stellen bedrag bepalen die de opdrachtgever dient te betalen. Dit bedrag zal een verhoging zijn bovenop het overeengekomen factuurbedrag.

7.4 Alle prijzen weergegeven in de prijsopgave zijn inclusief 21% BTW.

7.5 Mellys Doggy Daycare geeft geen geld terug voor niet gemaakte wandelingen. Zie art. 3.6 voor rechten opdrachtgever bij verhindering.

7.6 De abonnementen zijn op jaarbasis, berekend over 46 weken in een kalenderjaar. Opdrachtnemer zal 6 weken per jaar vakantie opnemen welke al in de maandelijkse prijs van de abonnementen berekend zijn. De wandelingen die volgens overeenkomst in deze vakantieperiode vallen, kunnen dus NIET ingehaald worden. Opdrachtgever dient in deze vakantieperiode dus zelf een oplossing te zoeken voor het uitlaten van zijn/haar huisdier.

7.7 De abonnementen zijn na het verstrijken van een jaar maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Voorbeeld: opzegdatum is 15 oktober. Dit abonnement zal dan doorlopen tot en met 30 november.

7.8 In geval van plotseling overlijden van het huisdier zal Mellys Doggy Daycare géén kalendermaand hanteren met opzeggen van het abonnement, alleen de maand waarin nog wandelingen zijn gemaakt zal in rekening worden gebracht.

7.9 Strippenkaarten blijven 6 maanden geldig na aankoop.

7.10 Bij het ver vooruit boeken van vakantieopvang zal een aanbetaling moeten worden gedaan van 50% van het afgesproken bedrag. Indien niet tijdig (minimaal 2 weken van te voren) wordt afgezegd bij het niet door laten gaan van de opdracht is de klant de aanbetaling kwijt.

7.11 Opdrachtgever heeft geen recht op terugbetaling indien de overeenkomst voortijdig beëindigd wordt. Dit geldt voor zowel de abonnementen als de strippenkaarten.

 

Artikel 8 - Overig

8.1 Klant gaat ermee akkoord dat er af en toe foto’s van het huisdier op de website en/of social media worden geplaatst.

8.2 Bij vakantie en/of weekendopvang dient de hond schoon afgeleverd te worden. Indien dit niet het geval is heeft Mellys Doggy Daycare het recht de hond te weigeren of naar de “dogwash” te brengen. De kosten hiervan zullen voor rekening van de eigenaar zijn.